Ankieta zadowolenia Pacjenta
24 lata
doświadczenia
Usuwanie zaćmy
w jeden dzień!
Chirurgia
jednego dnia

Ochrona danych osobowych

Informacja dla Pacjentów NSZOZ OKO-MED M.T. w Grudziądzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NSZOZ OKO-MED M.T., reprezentowany przez Właściciela NSZOZ OKO-MED. M.T.;

2. W NSZOZ OKO-MED M.T. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@oko-med.com.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także w celach rozliczeniowych za świadczenia, wymogach prowadzenia dokumentacji medycznej oraz realizacji praw pacjenta.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

5. NSZOZ OKO-MED M.T. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z aktualnie obowiązujących przepisów;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich usunięcia po obowiązkowym okresie przechowywania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udzielenia usług zdrowotnych;

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. W przypadku skierowania z NFZ Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w celu dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy NSZOZ OKO-MED M.T. i NFZ za udzielone świadczenia.

By widzieć lepiej i cieszyć się życiem

To nasze motto, bo wierzymy że dobre i ostre widzenie sprawia, że naszym pacjentom żyje się lepiej i mogą cieszyć się życiem.Oko-Med

Naszą główną specjalizacją jest leczenie schorzeń związanych z gałką oczną.

Dostarczamy jednak świadczenia także w innych obszarach medycyny, których zakres stale się poszerza. Są one wykonywane zarówno komercyjnie jak i w ramach umowy z NFZ.